Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên DirectAdmin với 4 bước

Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên DirectAdmin

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải web. Nó được bắt nguồn từ giao thức SPDY thử nghiệm trước đó, do Google phát triển ban đầu.

Bươc 1: Cài đặt OpenSSL, cùng ALPN

wget https://www.openssl.org/source/old/1.0.2/openssl-1.0.2u.tar.gz
tar xzf openssl-1.0.2u.tar.gz
cd openssl-1.0.2u
./config --prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC
make depend
make install
  

Bước 2: Cài đặt nghttp2

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build nghttp2
  

Bước 3: Kích hoạt http2 cho Apache

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -p configure/ap2/configure.apache custom/ap2/configure.apache
  

Sau đó bạn tìm và mở file custom/ap2/configure.apache. Và tìm đến dòng "--with-ssl=/usr" . Sau đó thêm vào đoạn sau

"--enable-http2" 
"--enable-ssl-staticlib-deps" 
"--with-ssl=/usr/local/lib_http2" 

Bước 4: Build lại apache và cho apache chạy http2

./build apache
echo 'ProtocolsHonorOrder On' >> /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
echo 'Protocols h2 h2c http/1.1' >> /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
  

Bước 5: Cập nhật lại SSL Ciphers

Bạn hãy cập nhật lại SSL Ciphers tại file /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf như sau.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
  

Kích hoạt HTTP/2 trong cURL. Bạn hãy mở file /usr/local/directadmin/custombuild/custom/curl/configure.curl và thêm đoạn code sau

#!/bin/sh
perl -pi -e 's|CURL_CHECK_PKGCONFIG(zlib)|#CURL_CHECK_PKGCONFIG(zlib)|g' configure.ac
LIBS="-ldl" ./configure --with-nghttp2=/usr/local --with-ssl=/usr/local/lib_http2

Bây giờ bạn hãy Build lại curl

cd /usr/local/directadmin/custombuild
chmod 700 custom/curl/configure.curl
./build curl
  

Như vậy là đã hoàn tất Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên DirectAdmin. Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài liên quan