Tổng hợp các lệnh Build trên DirectAdmin

image 4

Xin chào các bạn đang xem blog cá nhân của mình. Hiện tại nếu bạn làm việc với DirectAdmin thường xuyên thì không nên bỏ qua bài viết này. Mình sẽ giới thiệu đến bạn một số lệnh Build trên DirectAdmin với phiên bản Custombuild 2.0.

Và với những lệnh này bạn có thể quản trị toàn bộ mọi thứ dựa trên những thư viện có sẵn của DirectAdmin mà không cần phải cài thủ công.

Để thực hiện thì bạn cần phải di chuyển vào thư mục custombuild tại /usr/local/directadmin/custombuild. Và ở đây bạn có thể bắt đầu xử lý. Mình không mô tả chi tiết từng lệnh nhưng với các đề mục mình sẽ gợi ý cho bạn các lệnh đó sẽ xây dựng những gì khi chạy.

1. Xây dựng lại tất cả

Đây là trùm cuối nhưng mình sẽ giới thiệu đầu. Lệnh ./build all. Khi lỗi nặng và bí quá mình hay dùng lệnh này . Lệnh này dùng để xây dựng lại mọi thứ, xây dựng tất cả dựa trên những cấu hình được thiết lập trong /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

#### Build lại tất cả cấu hình dựa trên file options.conf
./build all

2. Cài đặt hoặc cập nhật các thành phần máy chủ

Tiếp theo là cài đặt thêm các thành phần ứng dụng mới. Ví dụ như là composer, clamav,exim .... Và để sử dụng bạn cũng phải di chuyển vào /usr/local/directadmin/custombuild để chạy nó.

./build apache
./build awstats   
./build awstats_process   
./build bubblewrap 
./build clamav
./build composer  
./build curl 
./build cpanel_to_da
./build dovecot   
./build exim 
./build freetype  
./build geoipupdate 
./build icu  
./build imagemagick 
./build jailshell  
./build lego 
./build libmaxminddb
./build libmodsecurity   
./build libspf2   
./build libsrs_alt 
./build libsodium  
./build libxml2   
./build libxslt   
./build litespeed  
./build lua  
./build mod_lsapi  
./build mod_proctitle    
./build mod_aclr2  
./build mod_ruid2  
./build mod_htscanner2   
./build mod_fcgid  
./build modsecurity 
./build modsecurity_rules  
./build msmtp 
./build mysql 
./build netdata   
./build nginx 
./build nginx_apache
./build openlitespeed    
./build pigeonhole 
./build pigz 
./build pcre 
./build php  
./build proftpd   
./build pureftpd  
./build rspamd
./build snail 
./build spamassassin
./build suphp 
./build unit 
./build webalizer  

3. Cài đặt cập nhật Extension

Tiếp theo cài đặt các Extension. Giả sử như bạn muốn cài đặt thêm Extension PHP imagick, opcache, ioncube thì bạn sử dụng các lệnh này. Và bên dưới là những Extension có sẵn mà DirectAdmin hỗ trợ trong thư viện custombuild.

./build php_gmp   
./build php_ioncube 
./build php_imagick 
./build php_imap  
./build php_ldap  
./build php_opcache 
./build php_phalcon 
./build php_psr   
./build php_readline
./build php_snuffleupagus  
./build php_suhosin 
./build php_xmlrpc 
./build php_zend 

4. Tuỳ chọn các thành phần cấu hình

Để thay đổi các thành phần file cấu hình thì bạn sử dụng các lệnh này. Ví dụ như rewrite_confs, exim_conf

./build exim_conf  
./build dovecot_conf
./build blockcracking    
./build easy_spam_fighter  
./build php_ini   
./build rewrite_confs    
./build secure_php 
./build spamassassin_cron  
./build litespeed_license  
./build litespeed_license_migrate

5. Cài đặt cập nhật ứng dụng web

Tiếp theo cài đặt thêm các ứng dụng web. Và ở đây thì mình liệt kê sẵn như phpmyadmin dùng để quản lý Database, roundcube và squirrelmail là ứng dụng để quản lý mail.

./build phpmyadmin 
./build roundcube  
./build squirrelmail

6. Các tuỳ chọn chức năng CustomBuild

Mục này là lệnh để tuỳ chọn các chức năng trong CustomBuild. Như là cập nhật DirectAdmin thì bạn dùng update_da, thay đổi máy chủ tải set_fastest…

./build create_options   
./build custombuild_plugin 
./build cron 
./build opt_help  
./build options   
./build list_removals    
./build remove_items
./build set  
./build set_fastest 
./build set_fastest_quiet  
./build update_da  
./build update_versions   
./build update_webapps   
./build used_configs
./build versions  
./build version 

7. Xoá các bản dựng cũ

Khi build các ứng dụng mới. Mình hay dùng 2 lệnh dưới để xoá các bản dựng cũ đi cho trống tài nguyên.

./build clean 
./build clean_old_webapps

8. Lệnh build các gói mới nhất

Lênh này sẽ cập nhật các package lên phiên bản mới nhất.

./build update
./build update_script

9. Nhận các gói cho tập lệnh xây dựng hiện tại

./build update_data 

10. Build tất cả các Extension PHP dựa trên file php_extensions.conf

./build php_extensions

11. Ngoài ra một số lệnh dành cho người có kinh nghiêm

./build php_expert php_release php_mode   
./build php_htscanner2 php_release    
./build todovecot  
./build set_service service ON|OFF|delete

./build <option> d : do the default action  
./build <option> y : answer yes to all questions 
./build <option> n : answer no to all questions 

Hy vọng với các lệnh trên sẽ giúp bạn xây dựng và quản lý máy chủ DirectAdmin toàn diện và không gặp lỗi nào. Chúc các bạn thành công.

Bài liên quan