How to Create a Sudo User on CentOS

Sudo là lệnh được thiết kể để cho phép người dùng chạy chương trình với những đặc quyền an ninh của người dùng khác, theo mặc định của root.

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo người dùng với đặc quyền Sudo trên CentOS. Với quyền này bạn có thể thực hiện các tác vụ quản trị trên máy chủ mà không cần đăng nhập với quyền root.

Tạo user người dùng mới

# useradd username
  • VD: useradd anhquan

Đặt mật khẩu cho người dùng

Bạn sử dụng lệnh passwd để đặt mật khẩu

# passwd username

user add

Thêm người dùng mới vào nhóm

Mặc định trên hệ thống CentOS các thành viên của nhóm wheel sẽ được cấp quyền truy cập sudo.

usermod -aG wheel username

them user vao g

Cách sử dụng Sudo

Chuyển sang người dùng mới tạo

# su - username
  • VD: su -anhquan

Để sử dụng sudo, bạn chỉ cần thêm tiền tố vào lệnh là được

# sudo [COMMAND]

Bài liên quan