Hướng dẫn cài đặt SpeedTest CLI đo tốc độ mạng server

Để thực hiện đo tốc độ mạng ở máy tính thật sử quá đơn giản, bạn có thể truy cập trực tiếp vào speedtest.net để do. Tuy nhiên ở server/vps giao diện sử dụng command line thì không thể test như trên và bạn cần cài công cụ vào và test. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt và đo tốc độ.

Trên Ubuntu/Debian

Bạn nhập vào lệnh như sau

$ sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $INSTALL_KEY
echo "deb https://ookla.bintray.com/debian ${DEB_DISTRO} main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install speedtest

Trên Fedora/CentOS/Redhat

Bạn thực hiện nhập vòa lệnh sau để cài đặt.

$ sudo yum install wget
$ wget https://bintray.com/ookla/rhel/rpm -O bintray-ookla-rhel.repo
$ sudo mv bintray-ookla-rhel.repo /etc/yum.repos.d/

Sau đó  nhập tiếp lệnh sau để cài speedtest

$ sudo yum install speedtest

Sau khi đã cài hoàn tất, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn đo tốc độ mạng. Bạn sử dụng lệnh speedtest -L để liên kê các server test gần bạn nhất. Ở đây mình sử dụng VPS ở Linode nên sẽ liệt kê như sau.

$ speedtest -L

Sau khi đã liệt kê được danh sách, bạn để ý dòng ID, bạn sẽ sử dụng ID này để test với lệnh sau

$ speedtest -s ID

VD: speedtest -s 13623

Bạn chờ một lát kết quả trả về sẽ thể hiện tốc độ download/upload, đồng thời cũng kèm theo link kết quả để có thể view bằng browser.

speedtest cli L

Truy cập đường link liên kết.

speed test cli server

Như vậy mình đã thực hiện xong các bước đo tốc độ mạng rồi, chúc bạn thực hiện thành công nhé.

Bài liên quan