form
  • [Học HTML] Tạo form nhập liệu

    Khi làm website bằng HTML, đặc biệt là sau này bạn học lên các ngôn ngữ server-side như PHP hay Python th ...

    Khi làm website bằng HTML, đặc biệt là sau này bạn học lên các ngôn ngữ server-side như PHP hay Python thì việc sử dụng form nhập liệu rất phổ biến như tạo form đăng nhập, form đăng dữ liệu lên websit ...

    Xem thêm