time zone
  • How To Set or Change Timezone on CentOS 7

    Trên CentOS, múi giờ của hệ thống được đặt trong quá trình cài đặt, nhưng nó có thể dễ dàng thay đổi sau ...

    Trên CentOS, múi giờ của hệ thống được đặt trong quá trình cài đặt, nhưng nó có thể dễ dàng thay đổi sau đó. Sử dụng múi giờ chính xác rất quan trọng đối với nhiều nhiệm vụ và quy trình liên quan đến ...

    Xem thêm