Cách dùng đối tượng screen trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng screen trong Javascript, qua đó bạn sẽ biết cách lấy thông tin về màn hình của trình duyệt.

Đối tượng screen là một thuộc tính của đối tượng window, vì vậy bạn có thể sử dụng một trong hai cách. Thứ nhất là screen và thứ hai là window.screen.

Bài này chúng ta tìm hiểu một số thuộc tính sau:

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

Note: Khi chúng ta ghi screen.with tức là ghi tắt của window.screen.with.

1. Sceen lấy width và height của màn hình

Chúng ta sử dụng thuộc tính screen.width để lấy chiều rộng và screen.height để lấy chiều cao của màn hình, kết quả sẽ trả về định dạng Pixels.

document.write("With screen: " + screen.width + "<br/>");
document.write("Height screen: " + screen.height);

Ngoài ra để lấy chiều rộng và chiều cao mà không tính các tools tính năng của trình duyệt thì bạn sử dụng screen.availWidthscreen.availHeight.

document.write("With Available screen: " + screen.availWidth + "<br/>");
document.write("Height Available screen: " + screen.availHeight);

2. Screen lấy Color Depth của screen

Để lấy color depth của screen thì ta sử dụng thuộc tính screen.colorDepth.

document.write("Color Depth: " + screen.colorDepth);

3. Lấy số Pixel depth của screen

Để lấy Pixel depth của màn hình thì ta sử dụng thuộc tính screen.pixelDepth.

document.write("Pixel Depth: " + screen.pixelDepth);

Lời kết

Thực tế những thông tin về screen này ta rất ít khi sử dụng khi xây dựng website mà chỉ dùng khi bạn lập trình Game bằng javascript, vì vậy nếu bạn là Website Developer thì có thể không cần phải xem bài này.

Bài liên quan