Sự kiện nhấp đúp chuột ondbclick trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện nhấp đúp chuột trong Javascript, đó là sự kiện dbclick, được dùng trong trường hợp bạn muốn bắt hành động nhấp đôi chuột của người dùng.

Thực tế thì dbclick ít khi được sử dụng trong lập trình web, thay vào đó thì sự kiện click lại được sử dụng nhiều hơn.

1. Khi nào sử dụng sự kiện ondbclick trong Javascript

Khi bạn muốn bắt hành động nhấp đôi chuột, tức là nhấp chuột trái hai lần vào một thẻ HTML nào đó thì sử dụng sự kiện ondbclick.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows thì sẽ thấy sự kiện này rất nhiều, đó là muốn mở một file hay một folder thì bạn phải click đúp chuột trái hai lần.

2. Cú pháp sự kiện ondbclick trong Javascript

Chúng ta có hai cách để bắt sự kiện ondbclick trong javascript, thứ nhất là thông qua thuộc tính ondbclick của các thẻ HTML, thứ hai là sử dụng mã javascript. Cụ thể như sau.

Cách 1: Gắn trực tiếp trên thẻ HTML

<element ondbclick="event_function()"></element>

Trong đó element là thẻ HTML bạn cần bắt sự kiện dbclick, event_function là tên của hàm sẽ được gọi khi xảy ra sự kiện nhấn đúp chuột.

Ví dụ: Hiển thị một thông báo khi người dùng nhấn đúp chuột.

<input type="button" value="Click me" ondbclick="showMessage()"/>
<script>
  function showMessage(){
    alert('Sự kiện dbclick xảy ra!');
  }
</script>

Cách 2: Sử dụng mã javascript để thêm sự kiện

Sử dụng thuộc tính ondblclick để thêm sự kiện.

<input type="button" id="btn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.ondblclick = function(){
    alert('Bạn đã đúp chuột vào thẻ input này');
  };
</script>

Hoặc sử dụng hàm addEventListener.

<input type="button" id="btn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.addEventListener('dblclick', function(){
    alert('Bạn đã đúp chuột vào thẻ input này');
  });
</script>

Trên là cú pháp và cách sử dụng sự kiện đúp chuột dblclick trong Javascript.

Bài liên quan