Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

all-selector được sử dụng khi muốn chọn toàn bộ các phần tử html.

Cú pháp

jQuery( "*" )

Lưu ý: toàn bộ các selector sẽ được chọn khi sử dụng all selector, tuy nhiên nếu sử dụng nó kết hợp với một selector có nhiều kết quả, nó sẽ mang ý nghĩa là chọn toàn bộ các phần tử của selector đó( xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Ví dụ

Ví dụ 1: Tìm tất cả các phần tử bao gồm cả các thẻ head, body, link, script … Lưu ý rằng nếu trình duyệt của bạn được thêm các Add-on và các Add-on đó sẽ thêm các thẻ <script> hoặc các thẻ <link> thì những thẻ này cũng sẽ được all-selector chọn:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      h3 {
        margin: 0;
      }
      h1, span, p {
        margin-top: 10px;
        margin-bottom: 10px;
        float: left;
        width: 100%;
        display: block;
        background-color: #EEEEEE;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
      <p>Thẻ P</p>
      <span>SPAN</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var elementCount = $( "*" ).css( "border", "1px solid red" ).length;
        $( "body" ).prepend( "<h3>" + elementCount + " elements found</h3>" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Ví dụ 2: Sử dụng all-selector kết hợp với selector để tìm kiếm tất cả các phần tử nằm trong thẻ div có id = container:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      h3 {
        margin: 0;
      }
      h1, span, p {
        margin-top: 10px;
        margin-bottom: 10px;
        float: left;
        width: 100%;
        display: block;
        background-color: #EEEEEE;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
      <p>Thẻ P</p>
      <span>SPAN</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var elementCount = $( "#container" ).find( "*" ).css( "border", "1px solid red" ).length;
        $( "body" ).prepend( "<h3>" + elementCount + " elements found</h3>" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan