Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Attribute Ends With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính được kết thúc chính xác bằng chuỗi được cung cấp, lưu ý rằng selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh( xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cú pháp

jQuery( "[attribute$='value']" )

Trong đó:

 • attribute là tên thuộc tính.
 • value là giá trị của thuộc tính. có thể là một định danh hợp lệ hoặc một chuỗi đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ a với thuộc tính name được kết thúc bằng chuỗi "net" và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      a {
        display: inline-block;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <a href="example.html" name="freetuts net">nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="freetuts-net">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="freetuts NEt">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="youtube">youtube.com</a>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "a[name$='net']" ).css( "color", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Ta có thể thấy mặc dù thẻ a thứ ba có thuộc tính name="freetuts NEt" nhưng vẫn không được chọn vì NE được viết hoa.

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan