Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Attribute Not Equal Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính khác chuỗi được cung cấp.

Cú pháp

jQuery( "[attribute!='value']" )

Trong đó:

 • attribute là tên thuộc tính.
 • value là giá trị của thuộc tính. có thể là một định danh hợp lệ hoặc một chuỗi đặt trong dấu ngoặc kép.

Selector này tương đương với :not([attr='value']).

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ a với thuộc tính name có giá trị khác chuỗi "freetuts" và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      a {
        display: inline-block;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <a href="example.html" name="freetuts">nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="freetuts-net">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="FreETuts">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="youtube">youtube.com</a>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "a[name!='freetuts']" ).css( "color", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan