Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Attribute Starts With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính được bắt đầu bằng chuỗi được cung cấp(selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh).

Cú pháp

jQuery( "[attribute^='value']" )

Trong đó:

 • attribute là tên thuộc tính.
 • value là giá trị của thuộc tính. có thể là một định danh hợp lệ hoặc một chuỗi đặt trong dấu ngoặc kép.

Selector này có thể sử dụng để nhận diện những phần tử có cấu trúc giống nhau trên một trang, ví dụ như các thẻ div chứa sản phẩm trong một trang bán hàng. Tuy nhiên việc sử dụng selector này sẽ chậm hơn việc bạn sử dụng class selector, do vậy nếu có thể bạn hãy nhóm các phần tử giống nhau vào một class.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ a với thuộc tính name có giá trị bắt đầu bằng chuỗi "freetut" và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      a {
        display: inline-block;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <a href="example.html" name="freetuts">nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="freetuts-net">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="FreETuts">This is a nguyengiatech.com</a>
    <a href="example.html" name="youtube">youtube.com</a>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "a[name^='freetut']" ).css( "color", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan