Cách dùng :button Selector trong jQuery

Button Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử button hoặc tất cả các phần tử inputtype = button.

Một selector khác cũng có chức năng tương tự như $(":button") là $( "button, input[type='button']" ).

Chú ý: Bởi vì :button là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :button sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng :button để chọn các phần tử, đầu tiên hãy chọn các phần tử bằng cách sử dụng các selector CSS thuần túy, sau đó sử dụng bộ lọc .filter(":button").

Cú pháp

jQuery( ":button" )

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ button hoặc thẻ input type=button và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      textarea {
        height: 35px;
      }
      div {
        color: red;
      }
      fieldset {
        margin: 0;
        padding: 0;
        border-width: 0;
      }
      .marked {
        background-color: yellow;
        border: 3px red solid;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <fieldset>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
     
      <input type="file">
      <p type="button">
      <input type="hidden">
      <input type="image">
     
      <input type="password">
      <input type="radio">
      <input type="reset">
     
      <input type="submit">
      <input type="text">
      <select>
       <option>Option</option>
      </select>
     
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </fieldset>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var input = $( ":button" ).addClass( "marked" );
        $( "div" ).text( "For this type jQuery found " + input.length + "." );
        // Prevent the form from submitting
        $( "form" ).submit(function( event ) {
         event.preventDefault();
        });
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan