Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

checkbox Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử inputtype=checkbox.

$( ":checkbox" ) tương đương với $( "[type=checkbox]" ). Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng “:”) bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ(“*”), nói các khác $( ":checkbox" ) tương đương với $( "*:checkbox" ), do đó $( "input:checkbox" ) nên được sử dụng để thay thế $( ":checkbox" ).

Chú ý: Bởi vì :checkbox là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :checkbox sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn nên sử dụng [type="checkbox"] để thay thế.

Cú pháp

jQuery( ":checkbox" )

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ input type=checkbox và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      textarea {
        height: 35px;
      }
      div {
        color: red;
      }
      fieldset {
        margin: 0;
        padding: 0;
        border-width: 0;
      }
      .marked {
        background-color: yellow;
        border: 3px red solid;
      }
    </style>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <fieldset>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
       
      <input type="checkbox">
      <input type="file">
      <input type="hidden">
       
      <input type="image">
      <input type="password">
      <input type="radio">
       
      <input type="reset">
      <input type="submit">
      <input type="text">
      <select>
       <option>Option</option>
      </select>
     
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </fieldset>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var input = $( "input:checkbox" )
        .wrap( "<span></span>" )
        .parent()
        .css({
          background: "yellow",
          border: "3px red solid"
        });
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan