Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery

Class Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có class được cung cấp.

Đối với Class Selector, Jquery sẽ sử dụng hàm getElementsByClassName() của Javascript nếu như trình duyệt hỗ trợ.

Cú pháp

jQuery( ".class" )

Trong đó:

 • Class là tên class sẽ được tìm kiếm, một phần tử có thể có chứa nhiều class nhưng sẽ chỉ có một class phù hợp.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các phần tử có class=myClass và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <div class="notMe">div class="notMe"</div>
    <div class="myClass">div class="myClass"</div>
    <span class="myClass">span class="myClass"</span>
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ".myClass" ).css( "border", "3px solid red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan