Cách dùng Click() trong jQuery

Sự kiện click() xảy ra khi bạn thực hiện thao tác click lên một đối tượng (1 thẻ HTML nào đó). Ví dụ bạn click vào một tấm hình thì lúc này tấm hình đó sẽ xảy ra sự kiện click.

Nó có ba cách sử dụng như sau.

.click( handler )

Cách này chỉ có một tham số là handler, đây là môt hàm sẽ được gọi khi xảy ra sự kiện click.

<script>
  $(document).ready(function(){
    $('#showbtn').click(function(){
      var value = $('#your_name').val();
      $('#result').html(value);
      return false;
    });
  });
</script>

<form method='get'>
  <input type='text' name='your_name' id='your_name'/>
  <input type='submit' value='Hiển thị' id='showbtn'/>
</form>
<div id='result'></div>

.click( [eventData ], handler )

Cách này có hai tham số:

 • eventData: là một object chứa dữ liệu mà bạn muốn truyền vào hàm xử lý handler
 • handler: là hàm sẽ thực hiện khi sự kiện click được kích hoạt
$(document).ready(function(){
  var info = {
    author : "Cường",
    website: "nguyengiatech.com"
  };
  $('#showbtn').click(info, function(e){
    console.log(e.data);
    return false;
  });
});

Chạy đoạn code lên và bật console lên bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới đây.

click data png

.click()

Nếu không có tham số nào tức là bạn đang thực hiện một hành động đó là ép click, nghĩa là sẽ ép cho đối tương HTML đó xảy ra sự kiện click mặc dù người dùng chưa click.

<script>
  $(document).ready(function(){

    $('#showbtn').click(function(){
      alert($('#your_name').val());
      return false;
    });
    $('#setclick').click(function(){
      $('#showbtn').click();
    });
  });
</script>

<form method='get'>
  <input type='text' name='your_name' id='your_name'/>
  <input type='submit' value='Hiển thị' id='showbtn'/> <br/>
  <input type='button' value='Thiết lập click coh button Hiển thị' id='setclick'/>
</form>

Như trong ví dụ này mình đã thiết lập click cho button showbtn thông qua sự kiện click của button setclick.

Bài liên quan