Cách dùng :contains() Selector trong jQuery

Contains() Selector​ sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có nội dung có chứa đoạn text được cung cấp.

Văn bản text có thể xất hiện trực tiếp trong phần tử đã chọn, trong bất kì phần tử con nào của phần tử đó hoặc trong một phần tử kết hợp với nó. Văn bản bên trong :contains() có thể được viết trống hoặc đặt trong một cặp dấu ngoặc kép. Chú ý là văn bản sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường với các kết quả tìm kiếm.

Cú pháp

jQuery( ":contains(text)" )

Trong đó:

 • Text là đoạn văn bản sẽ được tìm kiếm.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các phần tử có nội dung chứa chuỗi "freetuts" và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <div>Freetut.net is a blog</div>
    <div>http//nguyengiatech.com</div>
    <div>This is a test</div>
    <div>abcder</div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div:contains('freetuts')" ).css( "color", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan