Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery

Element Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử html với tên thẻ được cung cấp. Hàm getElementsByTagName() của Javascript sẽ được gọi để trả về các kết quả thích hợp khi selector này được sử dụng.

Cú pháp

jQuery( "element" )

Trong đó:

 • element là tên thẻ được tìm kiếm.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ div và đổi màu nền cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <div>This is a test</div>
      <div>This is a test 2</div>
      <div>This is a test 3</div>
    </div>
    <input type="text" name="test" disabled="disabled">
    <input type="button" name="button" value="Button" disabled="disabled">
    <h2>This is H2 content</h2>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div" ).css( "backgroundColor", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan