Cách dùng :first-child Selector trong jQuery

First-child Selector sẽ lựa chọn phần tử con đầu tiên của phần tử cha nào đó.

Trong khi :first chỉ có thể trả tìm kiếm duy nhất một phần tử, :first-child selector có thể tìm kiếm phần tử con đầu tiên cho nhiều phần tử cha(xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cú pháp

jQuery( ":first-child" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ span đầu tiên của các thẻ div và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <span>PHP</span>
      <span>Css</span>
      <span>HTML</span>
    </div>
    <div>
      <span>Glen,</span>
      <span>Tane,</span>
      <span>Ralph</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div span:first-child" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan