Cách dùng :focus Selector trong jQuery

Focus Selector sẽ chọn phần tử đang được focus.

Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng “:”) bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ(“*”), nói các khác $( ":focus" ) tương đương với $( "*:focus" ), do đó nếu bạn muốn tìm phần tử hiện đang được focus, $( document.activeElement ) sẽ trả về phần tử đó mà không phải tìm kiếm toàn bộ các phần tử DOM.

Cú pháp

jQuery( ":focus" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ đang được focus và đổi màu nền cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
     .focused {
      background: #abcdef;
     }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div id="content">
      <input tabIndex="1">
      <input tabIndex="2">
      <select tabIndex="3">
        <option>select menu</option>
      </select>
      <div tabIndex="4">
        a div
      </div>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây sau đó focus vào các thẻ để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "#content" ).delegate( "*", "focus blur", function() {
         var elem = $( this );
         setTimeout(function() {
          elem.toggleClass( "focused", elem.is( ":focus" ) );
         }, 0 );
        });
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan