Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery

Has Attribute Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có thuộc tính được chỉ định mà không quan tâm tới giá trị của thuộc tính đó.

Cú pháp

jQuery( "[attribute]" )

Trong đó:

 • attribute là thuộc tính nào đó.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ p có thuộc tính class và đổi màu nền cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <p class="ab sd">Đây là thẻ p đầu tiên</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 2</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 3</p>
    </div>
    <div>
      <p>Đây là thẻ p thứ 4</p>
      <p class="ab va">Đây là thẻ p thứ 5</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 6</p>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p[class]" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan