Cách dùng :has() Selector trong jQuery

:has() Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử mà trong phần tử đó có chứa ít nhất một phần tử được tìm thấy trong selector chỉ định.

Selector $( "div:has(p)" ) sẽ tìm kiếm các thẻ div mà bên trong nó có chứa ít nhất một thẻ p.

Cú pháp

jQuery( ":has(selector)" )

Trong đó:

 • selector là một bộ chọn nào đó.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ div có chứa thẻ p và đổi màu nền cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <p class="ab sd">Đây là thẻ p đầu tiên</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 2</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 3</p>
    </div>
    <div>
      <span>Đây là thẻ span thứ 1</span>
      <span class="ab va">Đây là thẻ span thứ 2</span>
      <span>Đây là thẻ span thứ 3</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div:has(p)" ).css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan