Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery

ID Selector sẽ lựa chọn một phần tử có id được cung cấp.

Đối với ID Selector, Jquery sẽ sử dụng hàm document.getElementById() của Javascript. Khi một selector khác được đặt vào trước id selector, ví dụ h1#title, Jquery sẽ thực hiện các selector đó trước sau đó mới thực hiện tìm kiếm theo id selector.

Việc gọi jQuery() (hoặc $()) với một id được truyền vào như một tham số của nó sẽ trả về một đối tượng Jquery chứa phần tử DOM hoặc không chứa bất cứ phần tử nào.

Mỗi một id chỉ nên được sử dụng cho một phần tử HTML duy nhất trong tài liệu, nếu có nhiều hơn một phần tử sử dụng chung một id giống nhau, ID selector sẽ chỉ chọn về phần tử đầu tiên xuất hiện trong tài liệu sử dụng id đó. Bạn không nên dựa vào điều này vì một tài liệu có chứa nhiều phần tử sử dụng chung một id là không hợp lệ.

Nếu trong id có chứa các kí tự như dấu chấm hoặc dấu phẩy bạn phải thêm vào trước nó một dấu backslashes.

Cú pháp

jQuery( "#id" )

Trong đó:

 • ID là id sẽ được tìm kiếm.

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử có id=myID và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <div class="notMe">div class="notMe"</div>
    <div id="myID">div class="myID"</div>
    <span class="myClass">span class="myClass"</span>
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "#myID" ).css( "background", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan