Cách dùng :image Selector trong jQuery

image Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type=image.

Chú ý: Bởi vì :image là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :image sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng, sử dụng [type="image"] để thay thế.

Cú pháp

jQuery( ":image" )

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử có type=image và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <form>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
      <input type="file">
      <input type="hidden">
      <input type="image" value="Đây là thẻ có type bằng image">
      <input type="password">
      <input type="radio">
      <input type="reset">
      <input type="submit">
      <input type="text">
      <select>
      <option>Option</option>
      </select>
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </form>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "input:image" ).css( "background", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan