Cách dùng :lt() Selector trong jQuery

:lt() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử trong một tập hợp các kết quả tìm thấy có chỉ số nhỏ hơn chỉ số được cung cấp.

Các index-related selectors (:eq():lt():gt():even:odd) sẽ lọc lại kết quả trong tập hợp kết quả mà một selector đứng trước nó trả về. Chúng sẽ làm thu hẹp các kết quả chính xác nhất theo ý của người sử dụng. Ví dụ, 
Nếu các phần tử được lựa chọn lần đầu với selector (.myClass) và bốn phần tử được trả về, các phần tử này được đánh các chỉ số từ 0 đến 3 sau đó có thể sử dụng :lt() Selector để lọc lấy kết quả chính xác nhất.

Lưu ý rằng, cũng giống với các chỉ số trong một mảng, phần tử đầu tiên trong bộ kết quả trả về sẽ có chỉ số là 0, phần tử thứ hai là 1 ..vv. Bạn cs thể sử dụng các chỉ số âm để lấy các kết quả cuối cùng, tuy nhiên từ trước phiên bản Jquery 1.8 các chỉ số âm sẽ không được hỗ trợ.

Chú ý: Bởi vì :lt() là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :lt() sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn nên sử dụng $("your-pure-css-selector").slice(0, index) để thay thế.

Cú pháp

jQuery( ":lt(index)" )

Trong đó:

 • index là chỉ số bất kì.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ p có chỉ số nhỏ hơn 4 và đổi màu chữ cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <p>Đây là thẻ p đầu tiên</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 2</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 3</p>
    </div>
    <div>
      <p>Đây là thẻ p thứ 4</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 5</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 6</p>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p:lt(4)" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan