Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery

Multiple Selector sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử thỏa mãn bất cứ selector nào được cung cấp trong các selector truyền vào. Có thể hiểu Multiple Selector tương tự như việc thực hiện nhiều selector một lúc và cộng các kết quả đó lại với nhau. 

Bạn có thể tùy ý xác định các selector thành phần để có thể tìm được các kết quả ưng ý nhất, đây là một selector vô cùng hiệu quả khi muốn tìm kiếm các phần tử đặc biệt. Thứ tự sắp xếp các phần tử có thể sẽ không chính xác vì chúng được đặt theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Cú pháp

jQuery( "selector1, selector2, selectorN" )

Trong đó:

 • selector1, selector2selectorN là các selector thành phần. chúng nên được kết hợp sao cho kết quả tìm được phù hợp với yếu cầu của người sử dụng.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ div và bất kì thẻ nào có class="freetut" và đổi màu chữ cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <p>Đây là thẻ p </p>
    <br>
    <p class="freetut">Đây là thẻ p có class = freetut</p>
    <br>
    <div id="div">Đây là thẻ div có id = div</div>
    <br>
    <span>Đây là thẻ span</span>
    <br>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div, .freetut" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan