Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery

:nth-child() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con thứ n nào đó trong các phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. 

Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do sự thực thi :nth-child() Selector bắt nguồn từ CSS nên giá trị của n sẽ bắt đầu từ 1 (các index-related selectors đầu từ 0).

Các bạn cần lưu ý để tránh bị nhầm lẫn giữa :nth-child(n) và :eq(n), mặc dù kết quả của chúng khác nhau khá nhiều. Điều đầu tiên mình đã đề cập ở trên, :nth-child(n) sẽ bắt đầu từ 1 còn :eq(n) sẽ bắt đầu từ phần tử 0. Thứ hai là cách hoạt động của chúng, trong khi :nth-child(n) sẽ chọn phần tử thứ n trong tất cả các phần tử con của selector đặt trước nó, thì :eq(n) sẽ chọn phần tử thứ n-1 trong các kết quả trả về của selector đặt trước nó. Các bạn nên xem ví dụ để hiểu rõ hơn.

Cú pháp

jQuery( ":nth-child(index)" )

Trong đó:

 • index là chỉ số của phần tử muốn chọn bắt đầu từ 1, index cũng có thể là chuỗi odd, even hoặc một phép tính toán học(:nth-child(even), :nth-child(4n)).

Ví dụ

Tìm kiếm các thẻ li mô tả thời gian của khóa học(thẻ thứ 3 trong số các thẻ con của thẻ ul) và định dạng cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 1</h3>
      <li> Name: PHP</li>
      <li>Time: 48 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn A</li>
    </ul>
    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 2</h3>
      <li> Name: HTML</li>
      <li>Time: 28 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn B</li>
    </ul>
   
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ".freetut li:nth-child(3)" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Ví dụ 2: Ta sẽ cùng so sánh kết quả khi sử dụng :nth-child(n) và :eq(n) để tìm ra sự khác biệt:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <ul id="nth-child">
      <h3>Khóa học 1</h3>
      <li> Name: PHP</li>
      <li>Time: 48 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn A</li>
    </ul>
    <ul id="eq">
      <h3>Khóa học 2</h3>
      <li> Name: HTML</li>
      <li>Time: 28 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn B</li>
    </ul>
    
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "#nth-child li:nth-child(2)" ).css( "color", "red");
        $( "#eq li:eq(2)" ).css( "color", "blue");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Như các bạn có thể thấy, cùng một chỉ số n=2 nhưng hai selector cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau, mình hi vọng các bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa 2 selector này sau khi đọc xong bài viết này :D.

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan