Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery

:nth-of-type() Selector sẽ chọn các phần tử con thứ n nào đó trong số các phần tử cùng cấp và có cùng tên thẻ trong một phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. 

Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do sự thực thi :nth-of-type() Selector bắt nguồn từ CSS nên giá trị của n sẽ bắt đầu từ 1 (các index-related selectors đầu từ 0). Ví dụ, $( "li:nth-of-type(1)" ) sẽ lựa chọn phần tử li đầu tiên, $( "li:nth-of-type(2)" ) sẽ lựa chọn phần tử li thứ hai.

Cú pháp

jQuery( ":nth-of-type(index)" )

Trong đó:

 • index là chỉ số của phần tử muốn chọn bắt đầu từ 1, index cũng có thể là chuỗi odd, even hoặc một phép tính toán học(:nth-of-type(even), :nth-of-type(4n)).

Ví dụ

Tìm kiếm các thẻ li mô tả thời gian của khóa học(thẻ li thứ 2 trong số các thẻ li con của thẻ ul) và định dạng cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 1</h3>
      <li> Name: PHP</li>
      <li>Time: 48 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn A</li>
    </ul>
    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 1</h3>
      <li> Name: HTML</li>
      <li>Time: 28 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn B</li>
    </ul>
   
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ".freetut li:nth-of-type(2)" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan