Cách dùng :odd Selector trong jQuery

Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử html có chỉ số lẻ.

Cụ thể mà nói thì thực chất, Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử thứ hai, phần tử thứ 4, phần tử thứ 6 .vv.. Tuy nhiên do chỉ số của các phần tử bắt đầu từ 0 nên chúng sẽ mang các chỉ số lẻ.

Chú ý: Bởi vì :Odd là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :Odd sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng, trước tiên hãy sử dụng một selector được thiết lập bởi CSS, sau đó sử dụng .filter(":odd") để lọc lại kết quả muốn lấy.

Cú pháp

jQuery( ":odd" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ các thẻ div có chỉ số lẻ và đổi màu nền cho nó:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 1
    </div>
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 2
    </div>
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 3
    </div>
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 4
    </div>
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 5
    </div>
    <div>
      Đây là thẻ div thứ 6
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div:odd" ).css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan