Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery

Only of Type Selector sẽ chọn các phần tử con là con duy nhất của một loại thẻ nào đó trong phần tử cha. Nói một cách khác thì nó sẽ chọn tất cả các phần tử mà không có các phần tử anh chị em cùng cấp và cùng tên thẻ với nó.

Lưu ý rằng khác với Only child SelectorOnly of Type Selector sẽ chỉ coi các phần tử cùng cấp và cùng tên thẻ là anh chị em(xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cú pháp

jQuery( ":only-of-type" )

Ví dụ

Tìm kiếm các thẻ h3 không có các thẻ anh chị em cùng cấp và cùng tên thẻ và định dạng cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 1</h3>
      <li> Name: PHP</li>
      <li>Time: 48 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn A</li>
    </ul>
    <hr>
    <ul class="freetut">
      <h3>Khóa học 2</h3>
      <h3>Thẻ h3 khác</h3>
      <li> Name: HTML</li>
      <li>Time: 28 Videos</li>
      <li>Author: Nguyễn Văn B</li>
    </ul>
   
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "h3:only-of-type" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Trong thẻ ul thứ hai, có tồn tại thêm một thẻ h3 khác nên Only of Type Selector đã không lựa chọn bất kì thẻ nào trong số chúng.

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan