Cách dùng :parent Selector trong jQuery

Parent Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có ít nhất một phần tử con trong nó. Lưu ý rằng các đoạn text cũng có thể hiểu là một phần tử con.

Parent selector có công dụng ngược với :empty selector.

Một điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng cả :parent:empty là các đoạn text cũng được xem như là một phần tử con.

W3C có chỉ ra rằng các phần tử <p> có ít nhất một thẻ con, ngay cả khi nó chỉ là một đoạn văn bản. Mặt khác có một số thẻ luôn empty ví dụ như: <input><br><img> …

Chú ý: Bởi vì :parent là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :parent sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng, đầu tiên bạn nên sử dụng một selector được hỗ trợ bởi CSS, sau đó sử dụng .filter(":parent") để lọc lại kết quả.

Cú pháp

jQuery( ":parent" )

Ví dụ

Tìm kiếm ô td có ít nhất một phần tử con(tính cả văn bản) và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      td {
        width: 40px;
        height: 40px;
        background: black;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <table border="1">
     <tr>
      <td><span>Span</span></td>
      <td></td>
      <td>Parent</td>
     </tr>
     <tr>
      <td></td>
      <td>Parent</td>
      <td></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Parent</td>
      <td></td>
      <td><span>Span</span></td>
     </tr>
    </table>
   
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "td:parent" ).css( "background", "yellow");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan