Cách dùng :password Selector trong jQuery

Password Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có typepassword.

$( ":password" ) và $( "[type=password]" ) tương đương với nhau, cũng giống như các selector giả định khác(các selector bắt đầu bởi dấu “:”) chúng nên được đặt trước bởi một tên thẻ hoặc một selector nào đó nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ(“*”). Nói cách khác $( ":password" ) sẽ tương đương với $( "*:password" ), do đó nên sử dụng $( "input:password" ) để thay thế.

Chú ý: Bởi vì :password là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :password sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất, sử dụng [type="password"] để thay thế.

Cú pháp

jQuery( ":password" )

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử input type="password" và đổi màu cho nó:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      textarea {
        height: 45px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <form>
      button: <input type="button" value="Input Button">
      <hr>
      checkbox:<input type="checkbox">
      <hr>
      file:<input type="file">
      <hr>
      hidden:<input type="hidden">
      <hr>
      image:<input type="image">
      <hr>
      password:<input type="password">
      <hr>
      radio:<input type="radio">
      <hr>
      reset:<input type="reset">
      <hr>
      submit:<input type="submit">
      <hr>
      text:<input type="text">
      <hr>
      select:
      <select>
        <option>Option</option>
      </select>
      <hr>
      textarea:<textarea></textarea>
      <hr>
      Button:<button>Button</button>
    </form>
   
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "input:password" ).css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan