Cách dùng :reset Selector trong jQuery

Reset Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có typereset.

$(":reset") và $("[type=reset]") tương đương với nhau.

Chú ý: Bởi vì :reset là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :reset sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất, sử dụng [type="reset"] để thay thế.

Cú pháp

jQuery( ":reset" )

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử input type="reset" và đổi màu cho phần tử bao quanh nó:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      textarea {
        height: 45px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>

    <form>
      <div>
        password:<input type="password">
      </div>
      <hr>
      <div>
        radio1:<input type="radio" name="radio">
      </div>
      <div>
        checkbox:<input type="checkbox">
      </div>
      <div>
        radio3:<input type="radio" name="radio">
      </div>
      <hr>
      <div>
        reset:<input type="reset">
      </div>
      <hr>
      <div>
      submit:<input type="submit">
      </div>
      <hr>
      <div>
        text:<input type="text">
      </div>
      <hr>
      <div>
        select:
        <select>
          <option>Option</option>
        </select>
      </div>
      <hr>
      <div>
        textarea:<textarea></textarea>
      </div>
      <hr>
      <div>
        Button:<button>Button</button>
      </div>
    </form>
    <hr>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "input:reset" ).parent().css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan