Cách dùng :text Selector trong jQuery

Text Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type="text".

Text Selector sẽ chọn tất cả các thẻ <input type="text">, cũng giống như các selector giả định khác(các selector bắt đầu bởi dấu “:”) chúng nên được đặt trước bởi một tên thẻ hoặc một selector nào đó nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ(“*”). Nói cách khác $( ":text" ) sẽ tương đương với $( "*:text" ), do đó nên sử dụng $( "input:text" ) để thay thế.

Từ Jquery 1.5.2, :text sẽ lựa chọn cả những thẻ input không được thiết lập thuộc tính type. Sự khác nhau giữa $( ":text" )$( "[type=text]" ) như sau:

$( "<input>" ).is( "[type=text]" ); // false
$( "<input>" ).is( ":text" ); // true

Chú ý: Bởi vì :text là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :text sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất, sử dụng [type="text"] để thay thế.

Ví dụ

Tìm kiếm các phần tử có type="text" và đổi màu cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      td{
        background: black;
        width: 50px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
    <form>
      <div>
        password:<input type="password">
      </div>
      <hr>
      <div>
        radio1:<input type="radio" name="radio">
      </div>
      <div>
        checkbox:<input type="checkbox">
      </div>
      <div>
        radio3:<input type="radio" name="radio">
      </div>
      <hr>
      <div>
        reset:<input type="reset">
      </div>
      <hr>
      <div>
      submit:<input type="submit">
      </div>
      <hr>
      <div>
        text:<input type="text">
      </div>
      <hr>
      <div>
        not set type:<input>
      </div>
      <hr>
      <div>
        select:
        <select>
          <option>Option</option>
        </select>
      </div>
      <hr>
      <div>
        textarea:<textarea></textarea>
      </div>
      <hr>
      <div>
        Button:<button>Button</button>
      </div>
    </form>
    <hr>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ":text" ).css("background", "red"); 
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan